Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP MŠ

I.  Identifikační údaje mateřské školy

Č. j.     95 /2017/ RE

 Adresa:        Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Ústí nad Orlicí

                    Lukavice 118

                    56151 Letohrad

 Kontakty:

Telefon ZŠ:   465 621 410

Telefon MŠ: 465 621 426

Mobil MŠ:     732 174 437

Mobil ZŠ:     739 631 693

E-mail:         ms.lukavice@letohrad.org

                        zs.lukavice@tiscali.cz

                    zs.lukavice@orlicko.cz

 WWW:        mslukavice.estranky.cz

                      zsamslukavice.estranky.cz             Zřizovatel:   Obec Lukavice

                    561 51 Letohrad

                    okres Ústí nad Orlicí

 Kontakty:

Telefon/fax:  465 621 425

Telefon:        465 618 355

E-mail:          oulukavice@orlicko.cz

WWW:        obeclukavice.cz

 Ředitelka školy:     Mgr. Ivana Hubálková

 Zástupkyně pro MŠ: Veronika Snovická DiS.

 Provozní doba:      6:30 – 16:00 hodin

 Počet tříd:             2

 Projednáno na pedagogické radě: 30. 8. 2017                           Schválení programu ředitelkou školy: 30. 8. 2017

 Školská rada se kladně vyjádřila: 30. 8. 2017

  Platnost a účinnost od: 1. 9. 2017

 zástupkyně pro MŠ                                                                  ředitelka školy

Veronika Snovická                                                           Mgr. Ivana Hubálková

II.  Obecná charakteristika školy

           Společná budova mateřské a základní školy je součástí hezky upravené návsi v centru obce Lukavice.  Se školou sousedí obecní úřad, naproti stojí sokolovna s hřištěm.

Budovu školy a její zahradu se snažíme neustále zvelebovat tak, aby se v ní děti cítily dobře a prostředí pro ně bylo podnětné ve všech směrech.

          Mateřská škola je umístěna v přízemí spolu se školní jídelnou.

Třídy Hvězdiček a Sluníček se nachází v oddělených částech budovy s vlastním sociálním zařízením. Nejvyšší povolená kapacita mateřské školy je 56 dětí. Ostatní patra budovy jsou užívána základní školou a školní družinou.

          Ředitelkou celého zařízení je paní Mgr. Ivana Hubálková. Mateřskou školu metodicky řídí zástupkyně ředitele pro MŠ, která je zároveň učitelkou MŠ. Dále zde pracují tři pedagogické pracovnice.

          Mateřská škola má v této obci již tradiční místo ve vzdělávacím procesu dětí po několik generací. Zřizovatel MŠ všestranně podporuje, což se odráží i v její vybavenosti.

          V okolí mateřské školy je krásná příroda, kterou využíváme k procházkám a nejrůznějším činnostem. Za kulturními a společenskými akcemi se často vydáváme do nejbližších měst Žamberka a Letohradu.

          První zmínky o MŠ se v kronice datují do roku 1948.

V roce 1979 dostala mateřská škola nynější podobu, stala se dvoutřídní. V roce 2003 byla mateřská škola sloučena do právního subjektu se základní školou.        

III. Podmínky vzdělávání

          V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění i všemi zákony, vyhláškami a prováděcími předpisy, které upravují podmínky předškolního vzdělávání.

          ŠVP Táhneme za jeden provaz je zaměřen na prosociální chování mezi dětmi i dospělými, na učení k ohleduplnosti, vzájemné spolupráci a na získávání nových poznatků z různých oblastí kreativní a hravou formou.

VĚCNÉ PODMÍNKY

         Mateřská škola vyhovuje hygienickým požadavkům na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí;

 • děti jsou rozděleny do dvou částečně homogenních tříd;
 • třídy MŠ jsou uzpůsobeny k nejrůznějším činnostem ve skupinách i k individuálnímu vzdělávání;
 • třída Hvězdiček a Sluníček má vybavené prostory estetickým, barevným a funkčním nábytkem, tak aby splňoval estetické, bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů;
 • obě třídy využívají výškově rozlišené stoly a židle pro pohodlné sezení dětí;
 • vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, náčiním, materiály a dalšími doplňky stále průběžně doplňujeme, aby odpovídaly hygienickým požadavkům a rozdílnému věku dětí pro jejich vzdělávání, potřeby a kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu;
 • hračky, pomůcky, stavebnice a další doplňky jsou umístěny převážně v otevřených policích, děti je mohou používat ke svým činnostem a hrám;
 • máme vytvořena pravidla k jejich využívání a zacházení s nimi;
 • hry, hračky a pomůcky jsou vyrobeny z nezávadných materiálů, jsou bezpečné a estetické;
 • ve třídě mladších dětí je nábytek, hry a další pomůcky uzpůsobeny tak, aby byly dány přiměřené podněty ke vzdělávání;
 • dětské koutky - kuchyňský, kadeřnický, obchodní, opravářský, počítačový kladou důraz na přiměřenost podnětů u dětí k vytvoření zájmu a povědomí o povoláních a řemeslech, která je mohou do budoucna oslovit;
 • logopedické paravány využíváme k aktivitám souvisejícím s rozšiřováním slovní zásoby, jazykovou vybavenost a gymnastické hry s jazykem a dechová cvičení;
 • dětská výtvarně-pracovní díla, obrázky a pracovní listy jsou součástí výzdoby celé mateřské školy;
 • k pohybovým činnostem využíváme třídy MŠ, tělocvičnu ZŠ, školní zahradu, ale i prostory tříd a chodeb, kde mají děti možnost být pohybově aktivní;
 • na školní zahradě se nachází velké pískoviště s krytem, prolézačka se skluzavkou, velká variabilní prolézačka, kolotoč, lezecké plochy, to vše slouží k různorodým hrám dětí;
 • z grantového projektu je zde pítko pro děti a pergola k venkovnímu vzdělávání i hrám;
 • na školní zahradu navazují vchody mateřské školy;
 • výhodou MŠ je stravování, které zajišťuje školní kuchyň v přízemí budovy školy;
 • ke stravování využíváme třídy MŠ, jídlo nám dováží v hygienických vozících přímo do tříd;
 • v průběhu celého roku děti poučujeme v oblasti BOZP a zajišťujeme vhodné prostorové i venkovní podmínky podle platných norem;
 • bezpečnost prostor MŠ ověřují odborní pracovníci i zaměstnanci;

ŽIVOTOSPRÁVA

 • Naše mateřská škola neustále vytváří podnětné kroky pro správný duševní a fyzický vývoj dětí;
 • jsme zapojeni do projektu Zdravá škola a Skutečně zdravá škola, což znamená optimální kvalitu školního stravování;
 • vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, rozvíjíme jejich dovednosti a návyky ke zdravému a úspěšnému životu;
 • ve spolupráci se školní jídelnou, která připravuje obědy pro děti mateřské i základní školy a svačiny pro MŠ, konzultujeme vhodné a výživově správné potraviny;
 • nabízíme rozmanitou a vyváženou pestrou stravu a intervaly mezi nimi;
 • dětem školní strava většinou vyhovuje a chutná, pokud děti jídlo nechtějí, nevnucujeme ho, pouze nabízíme možnost ochutnání;
 • dbáme na estetické prostředí v době svačinek a obědů (prostírání, dekorace, příbory, vhodné stolovací návyky, atp.);
 • pěstujeme samoobslužnost dětí při svačinkách i obědech (nošení a výběr jídla, nápojů, tácků, příborů), dbáme na pitný režim v průběhu dne;
 • jeden den v týdnu trénujeme ve třídě starších dětí přípravu svačin a nalévání polévky s pedagogickým dohledem;
 • dostatek pitného režimu zabezpečujeme na třídách v nerezových barelech, ze kterých si mohou děti nalít nápoje v průběhu celého dne, při pobytu venku využíváme nerezové pítko s pitnou vodou;
 • ve velkých a vzdušných třídách mají děti dostatek pohybu při spontánních i řízených činnostech, zajišťujeme optimální psychohygienické podmínky;
 • pobyty venku, na zahradě nebo procházky využíváme k rozvoji zdravého životního stylu a zajišťujeme je podle aktuální situace;
 • při odpoledním odpočinku respektujeme individuální potřeby dětí (možnost dřívějšího vstávání s ohleduplností na ostatní spící děti – tiché činnosti u stolečků, klidové aktivity, prohlížení knih a časopisů na lehátkách, nenutíme je ke spaní na lůžku, atp.);
 • pravidelný denní rytmus je daný denním režimem (viz. organizace);
 • pedagogové jsou vzorem pro děti při dodržování zásad zdravého životního stylu.

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

 • Pro děti MŠ vytváříme příjemné a estetické prostředí, ve kterém se cítí dobře a bezpečně;
 • snažíme se jim dát pocit, že jsou součástí celého kolektivu, ve kterém mohou dát najevo svá přání a potřeby vhodným způsobem volně bez zábran;
 •  zprostředkováváme jim normy, pravidla chování, pomáháme jim vyznat se v daném prostředí, aby dítě dosáhlo jistoty, potřebné samostatnosti, přizpůsobivosti i přiměřené kritičnosti, v tom vidíme základ pro budoucí život a vstup do dalšího životního období, kterým je základní škola;
 • největším úkolem celého kolektivu mateřské školy je dát dětem podnětné prostředí, ve kterém by byly všechny děti spokojené a pobývaly v něm rády;
 • nově příchozí děti mají možnost v počáteční fázi navštěvovat mateřskou školu se svými nejbližšími rodinnými příslušníky tzv. adaptační plán, dokud si děti nepřivyknou na nové prostředí, v září organizujeme dvě zábavná adaptační dopoledne s rodiči;
 • k dětem přistupujeme citlivě, pomáháme jim v nejrůznějších situacích s klidem a rozvahou, respektujeme jejich potřeby, reagujeme na ně přívětivě a vytváříme ovzduší plné důvěry;
 • dbáme na rovnocenné postavení dětí, netolerujeme žádné projevy diskriminace, rasismu;
 • dětem nabízíme program, na kterém se aktivně podílejí a vytvářejí ho, vedeme je k samostatnému rozhodování, které musí odpovídat nastaveným hranicím a pravidlům naší MŠ;
 • vzdělávací nabídka odpovídá věku předškolního dítěte, je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání;
 • díky projektu Zdravá škola a Skutečně zdravá škola obohacujeme vzdělávací program o nové vzdělávací a výchovné prvky;
 • pedagogové děti pozitivně motivují a objektivně hodnotí, vyhýbají se negativním reakcím a podporují děti v objevování věcí a světa kolem sebe;
 • celý kolektiv pracovníků se chová přirozeně, kamarádsky, aby u dětí vzbuzoval pocit důvěry;
 • ŠVP je nazván podle základního úkolu, který plníme v průběhu celého školního roku, dbáme na prosociální chování mezi dětmi, učíme je správným návykům chování, neubližovat si, umět se domluvit, navazovat nová přátelství a tím nenásilně ovlivňujeme chování dětí v budoucnu;
 • přirozeně vedeme děti ke vztahu k přírodě, společně se školou klademe důraz na environmentální výchovu, jsme zapojeni do EVVO programu Mrkvička a v tomto duchu si dotváříme i prvky na školní zahradě;
 • snažíme se dětem ukazovat i nové metody vzdělávání hrou pomocí výpočetní techniky;
 • vycházíme vstříc i rodičům, kteří přivádějí děti do školky později z různých důvodů.

ORGANIZACE

Režim dne v mateřské škole

 6:30 –  9:30          spontánní hry a činnosti podle volby dětí;

                              řízená činnost s dětmi;

                              pohybová cvičení a hry;

                              nabídka činností a her učitelkou;

                              individuální práce s předškolními dětmi;             8:15 –  8:45                     hygiena, příprava na svačinu, svačina;

 9:30 – 11:00           příprava a pobyt venku mladší děti;

 9:40 – 11:20                    příprava a pobyt venku starší děti;

11:00 – 11:45           převlékání, hygiena, oběd – ml. děti;

11:20 – 12:00           převlékání, hygiena, oběd – st. děti;

11:45  – 14:05

12:10  - 14:05        hygiena, převlékání, poslech pohádky, písničky, relaxace,

                              spánek nebo odpočinek na lehátku, klidové činnosti,

                              odpolední chvilky předškoláků;

14:05 – 14:15          převlékání a hygiena před svačinou;

14:15 – 14:45          svačina;

14:15 – 14:30

14:30 – 16:00          spontánní činnosti podle volby dětí, pohybové hry,

                               nabídka činností a her učitelkou.

 • Během celého režimu MŠ mají děti možnost spontánně vytvářet činnosti podle svých potřeb při hrách v prostorách školy i při pobytu venku;
 • hru, kterou si rozehrají, mohou dokončit později, pouze ji přeruší na dobu, kdy odchází k jiné činnosti (složitější stavby na koberci, různé práce, hry v dětských koutcích, apod.);
 • v průběhu dne zařazujeme mezi činnosti cvičení, pohybové hry, hudební chvilky, tanečky nebo zdravotní a relaxační cviky, cvičení s pomůckami;
 • podle našich potřeb a aktivit navštěvujeme školní tělocvičnu po dohodě s pedagogy  ZŠ, tím využíváme větší prostor a nejrůznější náčiní vhodné pro předškolní děti;
 • po celou dobu přímé pedagogické činnosti se paní učitelky plně věnují dětem, motivují je, vytvářejí a podporují při vzdělávání tak, aby u nás děti našly bezpečné a klidné prostředí k jejich celkovému rozvoji;
 • před nástupem dětí do MŠ nabízíme rodičům předadaptační plán, kdy mohou s dítětem přicházet do mateřské školy, sledovat práci pedagogů a zapojit se do her dětí v přítomnosti blízké osoby;
 • po nástupu dětí do MŠ mohou tento plán dále využívat ke klidnému a plynulému přechodu z rodinného prostředí do většího kolektivu dětí a dospělých osob, se kterými snadněji naváží kontakt;
 • činnosti připravujeme tak, aby byly vyváženy spontánní a řízené činnosti;
 • děti nepřetěžujeme, umožňujeme jim spontánní hry a činnosti ve vhodných a individuálních podmínkách, také v případě změny běžného zaběhnutého programu dne;
 • všechny aktivity dětí motivujeme a organizujeme tak, aby se děti aktivně zapojily do všech činností nebo experimentování;
 • podmínky při výchovných činnostech jsou uzpůsobeny tak, aby děti mohly pracovat individuálně, skupinově i frontálně v různě velkých skupinách (např. mladší, starší, předškolní děti);
 • pro děti nadané nebo se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme individuální plány k jejich optimálnímu osobnostnímu rozvoji;
 • dbáme na soukromí dětí, pokud si potřebují odpočinout, mohou se uchýlit do klidných míst tříd (koutky, matrace, sedačky, atp.) a neúčastnit se připravených činností;
 • sociální zařízení, plně vyhovuje hygienickým požadavkům a soukromí při hygieně dětí;
 • na práci s dětmi si pedagogové vytváří TVP, který je v souladu se ŠVP;
 • připravují si vhodné materiální podmínky, podnětné prostředí, pomůcky, které jsou kvalitní a funkční pro všestranný rozvoj dětí;
 • pomůcky jsou připravovány včas podle rozvrhu;
 • věcné vybavení stále doplňujeme dle finančních možností;
 • děti mají možnost výběru didaktických, pracovních pomůcek a hraček;
 • ke vzdělávání využíváme PC s vhodnými vzdělávacími programy pro děti MŠ;
 • počty dětí ve třídách nepřekračují stanovenou kapacitu;
 • spojování tříd je maximálně omezováno, ke spojům dochází pouze o prázdninách nebo mimořádně při sníženém počtu dětí, např. nemocnost dětí.

ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Mateřská škola spadá do právní subjektivity se základní školou;
 • vedoucím pracovníkem je ředitelka školy, mateřskou školu metodicky řídí zástupkyně pro MŠ;
 • povinnosti, pravomoci a úkoly jsou dány řádem školy, směrnicemi a pracovními náplněmi každého zaměstnance;
 • všichni zaměstnanci jsou informováni o změnách a nových zákonech, nařízení vlády, směrnicích, apod. na pedagogických a provozních radách, využíváme informačních tabulí pro zaměstnance, nástěnek, oběžníků atp.;
 • informace pro rodiče podávají pedagogičtí pracovníci ústně i písemně, využíváme nástěnky a webové stránky k vyvěšování důležitých dokumentů školy a nejrůznějším sdělením;
 • zástupkyně pro MŠ vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, vyslechne a respektuje názory druhých a podporuje zapojení všech zaměstnanců do záležitostí školy;
 • pedagogové se zapojují do organizování programů mateřské školy, které jsou rozepsané v měsíčních plánech;
 • pedagogové se podílejí na vytváření zásadních otázek ŠVP;
 • zapojujeme se do grantových projektů, soutěží, akcích školy pro veřejnost, SRPŠ, zřizovatele;
 • ve spolupráci se zástupkyní mateřské školy vyhodnocujeme nové podněty pro další práci;
 • zástupkyně pro MŠ vyhodnocuje práci učitelek, motivuje k dalším činnostem, ohodnocuje, vytváří a podporuje spolupráci celého kolektivu MŠ;
 • podává návrh na výši odměn ředitelce školy;
 • všichni pedagogičtí pracovníci společně tvoří tým, snaží se podporovat a navzájem si pomáhat;
 • zástupkyně pro MŠ vypracovala ŠVP, diskutovala a spolupracovala s ostatními členy pedagogického týmu;
 • při evaluaci a kontrolních činnostech usilujeme o vytváření reálného chodu MŠ a vyvozujeme závěry pro další práci;
 • mateřská škola úzce spolupracuje se základní školou, dále spolupracuje s obecním úřadem, organizacemi v obci – zahrádkáři, myslivci, hasiči, Sokolem a Orlem;
 • velmi úzká je spolupráce s PPP, SPC, pediatry a klinickým logopedem, kteří nám poskytují pomoc při řešení individuálních, výchovných a vzdělávacích problémech dětí MŠ.

PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

 • Při výběru pedagogů sledujeme splnění kvalifikačních požadavků pro výkon práce předškolního pedagoga;
 • MŠ má vytvořená pravidla, která vychází ze současných zákonů, novelizací, vyhlášek, směrnic, jsou jasně daná organizačním řádem, pracovní náplní, pedagogickými a provozními poradami a jsou aktualizována;
 • u dětí se SVP na doporučení PPP využíváme AP;
 • pedagogové navštěvují vzdělávání v různých akreditovaných programech;
 • zkušenosti a poznatky získané ze seminářů si vzájemně předáváme;
 • zástupkyně podporuje další rozvoj celého pracovního týmu a vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogů;
 • pracovní dobu pedagogů organizujeme tak, abychom dětem zajistily optimální podmínky pro rozvoj;
 • všichni pedagogové se chovají profesionálně, respektují pravidla společenského chování a řídí se pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí;
 • zákonným zástupcům dětí v případě potřeby doporučujeme návštěvy specialistů;
 • v MŠ nabízíme služby logopedické asistentky pod dohledem tutorky;
 • spolupracujeme s pediatry, s PPP i dalšími odborníky.

SPOLUÚČAST RODIČŮ

 • Vztahy mezi rodiči a pedagogy jsou na dobré úrovni, snažíme se o prohlubování spolupráce organizováním nejrůznějších činností a akcí, na kterých se mohou podílet s námi;
 • pro rodiče organizujeme společné schůzky, kde se dozvídají aktuální informace pro nadcházející rok, kulturní akce, výlety, atp.;
 • svými nápady se zapojují do různých akcí MŠ;
 • ochotou a vstřícností se snažíme předcházet nepříjemným situacím;
 • řešíme, diskutujeme a radíme rodičům v důležitých otázkách ohledně jejich dětí;
 • vnímáme, že s rodiči můžeme dobře spolupracovat tehdy, jestli-že k nim přistupujeme s respektem a vřelým chováním čímž si získáváme důvěru;
 • pedagogové mají přehled o potřebách jednotlivých dětí, popř. rodin, které získávají právě při spolupráci s rodiči a diskuzích s nimi;
 • zákonní zástupci mohou využívat adaptačních plánů při vstupu dítěte do školky, nahlížet do činností, podle potřeb přivádět děti i v průběhu dopoledne (lékař, klinický logoped, PPP, atp.);
 • kdykoli rodiče potřebují informace o svých dětech, mohou si domluvit se zástupkyní pro MŠ schůzku nebo řešit danou situaci ihned, záleží také na akutnosti problému či informací,
 • pedagogové informují rodiče v průběhu celého roku o dosavadních výsledcích dětí, po domluvě s rodiči je zapojujeme i do vzdělávacích činností;
 • pedagogové jsou diskrétní vůči svěřeným informacím od zákonných zástupců, jsou to interní situace rodin, nevměšují se do jejich soukromí, vyvarují se horlivosti a poskytování nevyžádaných rad;
 • mateřská škola se snaží vycházet rodičům vstříc, být propojená a podporovat rodinnou výchovou a navazovat na ni;
 • na nástěnkách a webových stránkách informujeme rodiče o nových trendech, zajímavých článcích či odkazech na témata, která jsou spojena s předškolním vzděláváním.

IV. Organizace vzdělávání

 • Mateřská škola se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), v platném znění;
 • na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, novelami vyhlášek a RVP pro předškolní vzdělávání, na jehož základě a v souladu s ním jsme zpracovaly  ŠVP;
 • předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti od 3-6 let, nejdříve však od 2 let;
 • umístění dětí na třídách je částečně homogenní;
 • na třídách jsou děti rozděleny na nejmladší a střední ročníky v jedné třídě, v druhé na střední a předškolní ročníky;
 • tímto způsobem se děti učí vzájemné spolupráci, chování, hrám mezi sebou, ale také, zde můžeme využít širší a variabilnější vzdělávací nabídku pro starší děti a více klidnějšího sociálního přizpůsobování, spontánních a tvořivých her pro děti mladší, atd.;
 • rozdělování dětí do tříd je dané datem narození a velikostí tříd;
 • využíváme metody dětského přirozeného vzoru, kdy se mladší děti snaží napodobovat starší, učí se vzájemně si pomáhat, respektovat se a prožívat roli staršího a mladšího kamaráda;
 • pomocí vhodných metod a forem práce pracujeme s dětmi se SVP, dětmi nadanými;
 • pedagogové se budou překrývat na třídách v maximální možné míře, dle personálních a organizačních podmínek, abychom zajistili kvalitnější podmínky pro vzdělávání;
 • vytváříme PLPP pro děti, které potřebují vytvoření optimálních podmínek vzhledem k jejich zdravotnímu a psychickému stavu;
 • pro děti se SPV vytváříme IVP dle daných parametrů PPP;
 • všem dětem vytváříme podmínky ke všestrannému rozvoji při řízených činnostech, ve kterých se snažíme podněcovat děti k vlastnímu zapojení a individuální práci;
 • ve spontánních hrách v různě velkých skupinkách ke spolupráci dětí a navozování kamarádských vztahů;
 • předškolním dětem jsou určené několikaminutové činnosti v ranním bloku a v odpolední části dne (kratší odpočinek dětí na lehátku), které slouží k přípravě na základní školu;
 • nejstarší děti mají v průběhu řízených činnosti možnost seznámení s cizím jazykem formou hry;
 • všechny děti, které mají potíže s vadnou výslovností, mají možnost využívat péči logopedické asistentky;
 • děti mohou využívat i počítačovou techniku ke kognitivnímu rozvoji převážně při logických hrách např. pexesa, předmatematické představy, geometrické tvary atd.;
 • máme možnost využití interaktivní tabule v ZŠ;
 • při hrách vytváříme základy pro finanční povědomí, hodnoty hmotné i nehmotné;
 • k pohybovým činnostem využíváme různé prvky na školní zahradě;
 • snažíme se dětem podat správné zásady životního stylu z projektu Zdravá škola a Skutečně zdravá škola;
 • společně se základní školou plánujeme netradiční akce pro děti;
 • dětem umožňujeme širokou škálu nejrůznějších akcí po celý rok;

V. Charakteristika vzdělávacího programu

Cílem programu Táhneme za jeden provaz je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.

Motivujeme děti k celoživotnímu vzdělávání podle jejich možností, zájmů a potřeb.

 • Využíváme odpovídající formy a metody práce, zejména prožitkové a kooperativní učení hrou, kdy jsou činnosti dětí založeny na přímých zážitcích;
 • uplatňujeme situační učení založené na konkrétním dění a životních souvislostech;
 • využíváme spontánní sociální učení založené na principu nápovědy;
 • využíváme některých metod z alternativního vzdělávání;
 • uplatňujeme aktivity, jak spontánní, tak řízené, vzájemně provázané a vyvážené;
 • tradičně využíváme nejrůznější kreativní didaktické pomůcky;
 • vedeme děti k poznání a probouzení jejich chuti a zájmu dívat se kolem sebe, naslouchat a poznávat;
 • podporujeme individuální rozvoj každého dítěte;
 • ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání;
 • děti podnětně motivujeme a tím podporovat jejich zvídavost a chuť k učení;     
 • pracujeme podle ŠVP pro předškolní vzdělávání, které vychází z RVP;
 • ŠVP je zaměřen na prosociální chování dětí mezi sebou, navození atmosféry k vytvoření dobrých kamarádských vztahů a zážitků, na rozvoj dovedností, lidských hodnot a postojů pro budoucí život dětí;
 • vzdělávání probíhá podle třídních vzdělávacích programů, na kterých spolupracují všichni pedagogové;
 • pedagogové mají možnost rozpracovávat témata z TVP po dobu 1 i více týdnů, v návaznosti na aktuální situaci a okolní dění;
 • věnujeme též prevenci vadné výslovnosti už od nejmladších dětí s pomocí logopedické asistentky;
 • MŠ klade důraz na jazykové dovednosti ve všech směrech – hudební, jazykové, dramaticko-literární, čímž odstraňujeme případné logopedické vady;
 • dále mají děti možnost seznámení s anglickým jazykem v průběhu běžných a řízených činností hravou formou;
 • jeden až dva týdny v červnu chodí předškolní děti na oběd do školní jídelny, aby byly připravené na nové prostředí po prázdninách;
 • pro rodiče organizujeme společné schůzky, kde se dozvídají aktuální informace pro nadcházející rok;
 • ke sjednocení výchovného působení na dítě, diskutujeme a radíme se s rodiči o dalších krocích;
 • klademe důraz na enviromentální výchovu, učíme děti vytvářet návyky, jak se správně chovat k přírodě, k ochraně životního prostředí.

VI. Vzdělávací obsah

          ŠVP respektuje vývojové a věkové odlišnosti dětí. Děti nadané, děti s odloženou školní docházkou, se speciálně vzdělávacími potřebami mají vypracován individuální vzdělávací plán s požadavky na vzdělávání dle jejich možností a schopností.

Jiné metody a formy práce také vytváříme u dětí mladších 3 let.

          ŠVP odpovídá základním požadavkům na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval rámcové cíle předškolního vzdělávání a klíčové kompetence (výstupy).

Rámcové cíle:

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské                   

Má zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Z jednotlivých oblastí sestavuje pedagog fungující celek v každodenních činnostech. V tomto celku na sebe navazují a doplňují se dílčí cíle.

          Školní vzdělávací program  Táhneme za jeden provaz je rozložen do pěti základních témat.

Vzdělávací činnost je zpracovaná do tematických plánů v třídním vzdělávacím programu.

 • Je založen na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat;
 • vede děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnosti dítěte;
 • probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne i dokáže;
 • umožní jim hledat samostatné cesty k tvořivému myšlení a vlastním nápadům.

OBLAST BIOLOGICKÁ

Záměr vzdělávacího úsilí

Stimulovat a podporovat růst a neuro - svalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům.

OBLAST PSYCHOLOGICKÁ

Záměr vzdělávacího úsilí

Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí, kreativitu a sebevyjádření.

OBLAST INTERPERSONÁLNÍ

Záměr vzdělávacího úsilí

Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.  

 OBLAST SOCIÁLNĚ KULTURNÍ

Záměr vzdělávacího úsilí

Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody.

OBLAST ENVIRONMENTÁLNÍ

Záměr vzdělávacího úsilí

Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Veškerá práce pedagogů a zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby bylo dítě v mateřské škole maximálně šťastné a spokojené.

                   Školní vzdělávací program je rozdělen podle organizace školního roku, svátků, tradic ročních období a společenských a netradičních akcí – Kudy chodí jaro, Se sluníčkem za létem,  Skřítek Podzimníček čaruje, Pohádková paní Zima.  

Základní téma Táhneme za jeden provaz se prolíná všemi tematickými okruhy roku.

Základní téma pro celý školní rok

1.   TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ

          Toto téma je záměrně zařazeno na začátek školního roku, vzniká tu základní socializace dítěte v kolektivu. Učí se samostatnosti a prosociálnímu chování v kolektivu dětí.

          Všichni pedagogové se snaží o to, aby bylo dítě v novém prostředí šťastné, mělo pocit přijetí. Mělo by si začít uvědomovat své pocity a nálady, posilovat sebeovládání, umět se odpoutat od svých blízkých, vytvářet si a ověřovat společná pravidla soužití. Poznávat okolí, ve kterém žije. Rozlišovat vhodné a nevhodné chování a jednání. Tím se vytváří podmínky ke správnému rozvoji chování.

           Vhodnou organizací a vlídným přijetím se snažíme usnadnit novým dětem vstup do MŠ.        

                     Nabídka podtémat:

                     Hola, hola školka volá

                     Tady jsem doma

                     Pojď si s námi hrát

         2.  SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK ČARUJE

          Celek je zasazen do podzimního období, charakterizuje typické znaky podzimu. Monitoruje změny v přírodě, změny počasí. Pomocí pozorování si uvědomovat jaké změny v přírodě probíhají. Podzimní období často přináší nachlazenost dětí, čímž se zaměřujeme na lidské tělo, jeho projevy, první pomoc při obtížích a prevenci. Snažíme se o pochopení a vcítění se do druhého a pomoc mu. Udělat svému nemocnému kamarádovi radost, poslat pozdrav, dárek. Tento celek vychází z podzimních pobytů venku, vnímání všemi smysly.          Nabídka podtémat:

          Šel zahradník do zahrady

          Koulela se brambora

          Kouzelný les

          Jsme to, co jíme

          Co by chtělo moje tělo

          Vyletěl si pyšný drak

          Povídám, povídám pohádku

3. POHÁDKOVÁ PANÍ ZIMA

          Celek mapuje příchod adventního období od Mikuláše a čertíků přes vánoční období k zimním radovánkám a užívání si sněhu. Obdarovávání lidí je v tomto období krásná záležitost a my připravujeme posezení, kreativní zábavná odpoledne, besídky pro nejbližší členy rodiny. Je to období dramatizace pohádek s písničkami, kdy chceme udělat radost svému okolí. Vychází především z české lidové tradice, koled a vánočních příběhů. Vyrábíme dárky na vánoce. Poznáváme vytváření hmotných i nehmotných darů. Seznamujeme děti s tím, jak vznikly vánoce -  příběh malého Ježíška, jeho narození a snažíme se o zachování ducha vánoc a navození příjemné vánoční atmosféry.

          Toto téma pokračuje a navazuje na příchod zimy. Vychází ze změn v přírodě, užívání si zimních radovánek. Děláme pokusy se sněhem a ledem, vyprávíme si, odkud se sníh bere. Na toto téma kreslíme, malujeme a tvoříme různá kreativní díla. Rádi se vydovádíme na sněhu. Povídáme si o sportování a realizujeme různé sporty při pobytu venku.

            Nabídka podtémat:

            S čerty nejsou žerty  

          Než zazvoní zvoneček

          Kouzlo Vánoc

          Zimní radovánky

          Co vyprávěl sněhulák: o ptáčcích;

                                            lesních zvířátkách;

                                            o životě v zimě;

                                            jak se žije v jiných končinách světa se sněhem.

          Karneval aneb jak to bylo dřív

          Ten dělá to a ten zas tohle

4.   KUDY CHODÍ JARO

          Východiskem pro celek jsou změny v přírodě s příchodem jara. Tam, kde se objeví sluníčko, nastává rychlá změna od chladného počasí k novému životu přírody. Pozorováním měnícího se rytmu přírody, prodlužování dne, oteplování, narození mláďat se objevují bezprostřední osobní zkušenosti dětí. Využíváme metody prožitkového učení, učení nápodobou, navštěvování farem se zvířátky v Lukavici a v blízkém okolí, výrazně uplatňujeme experimentování a objevování nového. Využíváme encyklopedie, experimenty, simulační a zobrazující hry, pohybové a hudebně - pohybové hry, lidová říkadla, básničky a písničky o jaru. Jde o vnímání aktuální situace v přírodě, když se blíží jaro, zmapování základní charakteristiky zimního a jarního období.

          Svátky jara – Velikonoce, pálení „Čarodějnic“, Den matek, Kopečková pouť jsou charakteristiky patřící k našemu Lukavskému jaru spojenému s lidovými tradicemi.

          Nabídka podtémat:

          Haló, haló, voláme jaro

            Jaro čaruje

          Knížky mají svátek

          Hody, hody, doprovody

          Co vyprávěla zebra

          Za zvířátky do přírody

          Jak si vlastně povídáte

          Naše modrá babička

          Malá čarodějnice

          Mamince z lásky

          Májový čas

      5.  SE SLUNÍČKEM ZA LÉTEM

                               Jedná se o poslední tematický celek školního roku, kterým s dětmi společně otevíráme léto. Zároveň se co nejvíce uskutečňuje mimo prostory budovy – venku na školní zahradě, na procházkách po okolí, výletech, atd. Tematický celek je otevřen po oslavách Svátku matek a je rozpracován do příprav na závěr školního roku - „Loučení s předškoláky“, příchod prázdnin a letního užívání. S tím jsou spojené hry a experimenty s vodou na školní zahradě.        

          Nabídka podtémat:

          Děti mají svátek

          Vodní říše

          Cestou necestou

          Ahoj léto, ahoj prázdniny

VII. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona v platném znění. Podpůrná opatření realizuje škola.
 • Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

 • Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP a IVP zpracovává škola.
 • Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání, kterých je využíváno při stanovení individuálního vzdělávacího plánu. V tomto plánu se vzdělávací obsah upraví tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.
 • Úpravy obsahu a realizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpůrných opatření jsou předmětem metodické podpory. Pedagogickým pracovníkům je zajištěna metodická podpora formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole

Pravidla, průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP a IVP

 • MŠ vytváří Plán pedagogické podpory (PLPP) -  podpůrné opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve výchovně-vzdělávacím procesu a zapojení do kolektivu;
 • zástupkyně pro MŠ určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • PLPP a IVP vypracovávají vždy pedagogové, kteří mají dané dítě na třídě a zástupkyně pro MŠ;
 • PLPP zahrnuje popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka;
 • průběžně vyhodnocuje efektivitu PLPP na pedagogických radách nebo průběžně dle potřeby v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka;
 • nejpozději do 3 měsíců od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě PLPP škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílu, pokud se s dodatečnou podporou pedagogů nic nezmění, doporučí škola zákonnému zástupci využití poradenské pomoci ŠPZ;
 • MŠ zajistí předání  PLPP školskému poradenskému zařízení;
 • zprávu a následné doporučení pro MŠ vystavuje školské poradenské zařízení;
 • doporučení předává ŠPZ škole s přiznanými podpůrnými opatřeními do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních potřeb žáka, nejpozději však do 4 měsíců;
 • MŠ vypracovává na základě zprávy z poradenského zařízení při přiznání opatření 2. - 5. stupně individuální vzdělávací plán (IVP) nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení opatření;
 • IVP se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka, který ho stvrdí svým podpisem;
 • Není-li možné se závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, poskytuje škola po projednání se ŠPZ  a na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka na dobu nezbytně nutnou jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně.  Není-li doporučené podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání doporučení, škola projedná tuto skutečnost se ŠPZ.
 • efektivitu IVP vyhodnocují na pedagogických radách nebo průběžně dle potřeby,
 • pedagogové zodpovídají za péči a vzdělávání o děti na svých třídách,
 • při dosažení podpůrného opatření druhého až pátého stupně v souladu s §17 odst. 4, lze pro jejich vzdělávání využít podpůrné opatření spočívající ve využité asistenta pedagoga;
 • pedagogové jsou přímo podřízení zástupkyni ředitele pro MŠ a řediteli ZŠ s ním      diskutují a zajišťují další opatření k co největší podpoře dítěte;
 • MŠ může zvážit zajištění osobního asistenta nebo chůvy z jiných zdrojů;
 • do výchovně-vzdělávacího procesu se zapojují a spolupracují společně s MŠ i PPP, SPC, výchovně poradenská pracoviště;
 • v případě dalších finančních zdrojů oslovuje škola případné sponzory k podpoře vzdělávání.

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

 • přizpůsobuje vzdělávání a výchovné činnosti tak, aby maximálně vyhovovaly žákům se SVP;
 • vytváří jim optimální podmínky k individuálnímu rozvoji osobnosti;
 • pedagog si uvědomuje, že potřeby a možnosti se u každého žáka liší a tak k nim i přistupuje, uplatňuje profesionální přístup a postoje vůči dítěti;
 • pedagog působí na žáka citlivě, reaguje uváženě;
 • uplatňuje pro dítě podmínky pro jeho pozitivní přijetí kolektivem;
 • organizuje vzdělávání a vytváří kreativní, podnětné prostředí a psychosociální podmínky takové, jako ostatním žákům s přihlédnutím k jeho individuálním zvláštnostem;
 • připravuje a plánuje činnost tak, aby byla srozumitelná dítěti se SVP;
 • vytváří prostředí pro činnosti, které budou pro dítě optimální vzhledem k jeho potřebám;
 • volí vhodný obsah, metody, formy práce a podpůrná opatření;
 • zvolené metody a formy práce podporují kvalitu poznávacích procesů, vedou k osvojení učiva;
 • pedagog respektuje míru nadání dítěte a jeho specifika;
 • rozvíjí pozornost, myšlení, paměť, motoriku;
 • zaměřuje se na sociální dovednosti žáka;
 • vede dítě k osvojování si vědomostí a dovedností;
 • respektuje pracovní tempo;
 • zaměřuje se na metody pro rozvoj vnímání, práci s obrazovým materiálem;
 • přizpůsobuje obsah vzdělání žákovi se SVP a využívá didaktické pomůcky a hry;
 • pedagog zvažuje úpravy pracovního prostředí nebo místa ke vzdělávání, využívání speciálních pomůcek, postupů k osvojení vědomostí;
 • vede žáka k osvojení hygienických návyků;
 • zřizuje funkci AP podle stupně podpůrného opatření;
 • spolupracuje a vytváří vhodné pracovní postupy a metody a formy práce pro AP;
 • uplatňuje vzdělávání ve skupinách, tímto pomáhá dítěti se SVP začlenit do kolektivu a vytváří tím, optimální podmínky pro všechny děti vzhledem k jejich individuálním předpokladům;
 • vzdělávání realizuje dle stanovených podpůrných opatření;
 • vzdělávání a specifické dovednosti připravuje přiměřeně individuálním potřebám žáků;
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, se zákonnými zástupci popř. jinými odborníky;
 • snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;
 • zahrnuje zohledňování individuálních potřeb žáka, respektování pracovních specifik žáka, stylů učení.

VIII. Vzdělávání nadaných dětí

 • Ve školním vzdělávacím programu vytváříme podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti;
 • Podporujeme známky nadání a připravujeme podnětné, kreativní prostředí;
 • rozvíjíme daný potenciál dítěte a vedeme dítě takovým způsobem, aby se mohlo uplatnit i nadále;
 • zajišťujeme realizaci podpůrných opatření pro podporu nadání dle vzdělávacích potřeb dítěte;
 • využíváme speciálních pomůcek, sešitů, knih, her atp.;
 • poskytujeme poradenskou pomoc školy nebo speciálního poradenského zařízení;
 • zajišťujeme materiální podporu;
 • volíme vhodné metody a formy práce podporující kvalitu vzdělávání nadaných žáků;
 • respektujeme pracovní specifika žáků a styly učení a vzdělávání.

IX. Vzdělávání dětí od dvou do tří let

 • ŠVP Táhneme za jeden provaz je vhodný i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let v plné míře akceptujeme jejich úroveň vývoje;
 • s příchodem do MŠ se dítě osamostatňuje, vymezuje se vůči ostatním, má touhu poznávat a objevovat nové prostředí;
 • oproti starším dětem je méně obratné, přijímá jinak dění kolem sebe, má menší zkušenosti;
 • zažívá nové sociální situace, které jsou pro každé dítě jinak náročné;
 • děti tohoto věku jsou citlivé, silně připoutané k rodině a blízkým;
 • ke každému dítěti musíme přistupovat s individuálním přístupem;
 • přistupujeme k různým variantám adaptace v MŠ - s nejbližšími v průběhu dopoledne, příchod v kratších časových intervalech, tyto možnosti nabízíme rodičům k lepší adaptaci dítěte v MŠ, pokud ještě není zcela připraveno se osamostatnit;
 • děti mají obvykle silnou vazbu na dospělého - pedagoga, chůvu;
 • poznávají nové prostředí, prostor, pravidla a režim MŠ, nové role ve skupině vrstevníků;
 • upřednostňujeme u nich vzdělávání nápodobou, situačním a prožitkovým učením a převážně hrou, uzpůsobujeme dle individuálních potřeb;
 • pozornost dětí je velmi krátká, od toho se odvíjí i vzdělávání,
 • přizpůsobujeme jim organizaci dne, nabídku činností, dostatečně velký prostor pro volné hry a pohybové aktivity.

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

 • Vytváříme podmínky pro hladký vstup do MŠ;
 • na začátku školního roku připravujeme adaptační dny - adaptaci s rodiči ve třídách během vzdělávání;
 • utváříme srozumitelná pravidla třídy, školky, vzájemného soužití, her;
 • vytváříme pravidelný režim, zajišťujeme pocit bezpečí, empatičnost ke každému dítěti;
 • Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z jednoduchých principů – jednoduchost, časová nenáročnost, smysluplnost a podnětnost;
 • máme jasná daná pravidla pro ukládání a používání hraček a pomůcek;
 • v rámci zajištění bezpečnosti jsou zajištěny předměty, skříně, apod.;
 • třídy jsou prostorné a poskytují dětem dostatek volnosti v pohybu a pro hry,
 • třídy jsou vybaveny koutky k odpočinku a relaxaci;
 • škola má vhodné hygienické zázemí, dostatek úložného prostoru na oblečení a hygienické potřeby;
 • nábytek je uzpůsoben pro hru a aktivity dětí tohoto věku;
 • režim dne je uzpůsoben tak, aby vyhovoval požadavkům dětí - dostatek času na realizaci činností, na stravování, dostatečně dlouhý odpočinek;
 • vzdělávací činnosti realizujeme individuálně nebo v menších skupinách, podle potřeb a volby dětí;
 • nabízíme zákonným zástupcům a jejich dětem adaptační plán, který je daný individuálním potřebám každého dítěte a nadále se uzpůsobuje;
 • děti mohou využívat své osobní věci k zajištění pocitu bezpečí;
 • pedagog se chová empaticky, citlivě, vytváří klidný a příjemný vztah ke každému dítěti;
 • škola podporuje pozitivní vztahy s rodiči a dětmi a vede je ke vzájemné spolupráci k nejvhodnějšímu vývoji dítěte;
 • třída pro nejmladší děti je v přízemí budovy, s bezbariérovým přístupem.